Devi Kahadag Mala Stotram Meaning


देवी खड्ग माला स्तोत्र

 

Devi Kahadag Mala

Devi Khadagmala is a famous mala mantra of goddess Sri Devi. Sri Devi refers to Shakti, the Divine Mother. Khadga means Sword, Mala means Garland, Stotram means a hymn or song of praise.

 

So the Khadgamala Stotram  is a hymn to the Divine Mother, which is said to bestow a garland of swords upon those who recite it. Khadagmala Stotram symbolizes the enrgy that enables us to transcend attachment, enabling Self-Realization. 

It is believed that by regular practice of Devi Khadagmala Stotram, Devi protects the sadhak with all her swords and energy. By regular practice of Devi Khadagmala Stotram any sadhak would be able to attract , men, kings , ladies and  Lord Shiva. It would lead you to mastery of occult powers like Anima, Garima and destroy all your sins. This Mala manthra is very secret , and has been appreciated by Lord Vishnu .


श्री देवी प्रार्थन

ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं
सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलाम् ।
वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां
त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् ॥

Of this, Devi's sword, the Seer is the Sun rising from the ocean; the ocean being the Divine Mother; Gayatri is the meter; passionate Kameshwari, sitting on the lap of joyous Kameswara is the deity; Aim is the seed; Klim is the power; Souh is the pivot; it is purpose is for worship of the Divine Mother. This worship of the Divine Mother (of Kameshwari ) which is the ocean's embrace with the Sun, gives the devotee a Sword, a power supreme, that Heavens of the remotest galaxies. When the devotee thinks of such a sword, he or her become the protector and enjoyer of eighteen lands of jewels ( Sakti peetams ), and five continents.

अस्य श्री शुद्धशक्तिमालामहामन्त्रस्य, उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायी वरुणादित्य ऋषयः देवी गायत्री छन्दः सात्विक ककारभट्टारकपीठस्थित कामेश्वराङ्कनिलया महाकामेश्वरी श्री ललिता भट्टारिका देवता, ऐं बीजं क्लीं शक्तिः, सौः कीलकं मम खड्गसिद्ध्यर्थे सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः, मूलमन्त्रेण षडङ्गन्यासं कुर्यात् ।
 

Khadag Mala Dhyan


ध्यानम्


तादृशं खड्गमाप्नोति येव हस्तस्थितेनवै 

अष्टादशमहाद्वीपसम्राड्भो क्ताभविष्यति 

आरक्ताभान्त्रिणेत्रामरुणिमवसनां

रत्नताटङ्करम्याम्

 हस्ताम्भोजैस्सपाशाङ्कुश 

मदनधनुस्सायकैर्विस्फुरन्तीम् ।

आपीनोत्तुङ्गवक्षोरुहकलश

लुठत्तारहारोज्ज्वलाङ्गीं ध्यायेदम्भोरुह

स्थामरुणिम वसनामीश्वरीमीश्वराणाम् ॥

 

I meditate on Sri Devi glowing with red, yellow, and blue flames of passion fanning the erotic sentiment of Kameshwara, in the meddle of a triangle called Hrim, whose three points are the light of Hari, Hara Virinchi, the three gurus; Sri Devi is wearing the full moon on her crown ( Souh ), Her body is full of desire for union ( Klim ) with Kameshwara, the controller of lust; She is wearing a sari made of golden threads; She is fair as nectarine milk and the moonlight; She has three eyes; in Her four hands she is wearing a book of knowledge, a noose, a goad, and a garland of letters; She is a personification of all that is beautiful, aesthetic, harmonius, joyful, vibrant; she moves in Sri Chakra, a mandala consisting of all the deities worshipping their consorts named here after.

लं – पृथिवीतत्त्वात्मिकायै श्री महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा शारदा भट्टा सगा वल्गावता  अस्त्र रूपिणी  नमो नमः 
 गन्धं परिकल्पयामि नमो नमः 
 पुष्पं परिकल्पयामि 
 धूपं परिकल्पयामि – नमः
 दीपं परिकल्पयामि – नमः
 अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि – नमः
 सर्वतत्त्वात्मिकायै ताम्बूलादिसर्वोपचारान् परिकल्पयामि – नमः

 

Devi KhadagMala Mantra Text


ॐ ऐं ह्रीं श्रीम् ऐं क्लीं सौः ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरी, हृदयदेवी, शिरोदेवी, शिखादेवी, कवचदेवी, नेत्रदेवी, अस्त्रदेवी, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ने, भेरुण्डे, वह्निवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुलसुन्दरी, नित्ये, नीलपताके,विजये, सर्वमङ्गले, ज्वालामालिनी, चित्रे, महानित्ये, परमेश्वर, परमेश्वरी, मित्रेशमयी, उड्डीशमयी, चर्यानाथमयी, लोपामुद्रमयी, अगस्त्यमयी, कालतापशमयी, धर्माचार्यमयी, मुक्तकेशीश्वरमयी, दीपकलानाथमयी, 
विष्णुदेवमयी, प्रभाकरदेवमयी, तेजोदेवमयी, मनोजदेवमयि, कल्याणदेवमयी, वासुदेवमयी, रत्नदेवमयी, श्रीरामानन्दमयी, अणिमासिद्धे, लघिमासिद्धे, महिमासिद्धे, गरिमासिद्धे, , ईशित्वसिद्धे, वशित्वसिद्धे, 
प्राकाम्यसिद्धे, भुक्तिसिद्धे, इच्छासिद्धे, प्राप्तिसिद्धे, सर्वकामसिद्धे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारि, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डे, महालक्ष्मी, सर्वसङ्क्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहाङ्कुशे,
सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखण्डे, त्रैलोक्यमोहन चक्रस्वामिनी, प्रकटयोगिनी, कामाकर्षिणी, बुद्ध्याकर्षिणी, अहङ्काराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गन्धाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, शरीराकर्षिणी, सर्वाशापरिपूरक चक्रस्वामिनी, गुप्तयोगिनी, अनङ्गकुसुमे, अनङ्गमेखले, अनङ्गमदने, अनङ्गमदनातुरे, अनङ्गरेखे, अनङ्गवेगिनी, अनङ्गाङ्कुशे, अनङ्गमालिनी, सर्वसङ्क्षोभणचक्रस्वामिनी, गुप्ततरयोगिनी, सर्वसङ्क्षोभिणी, सर्वविद्राविनी, सर्वाकर्षिणी, सर्वह्लादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजृम्भिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वरञ्जनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिके, सर्वसम्पत्तिपूरिणी, सर्वमन्त्रमयी, सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी, सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिनी, सम्प्रदाययोगिनी, सर्वसिद्धिप्रदे, सर्वसम्पत्प्रदे, सर्वप्रियङ्करी, सर्वमङ्गलकारिणी, सर्वकामप्रदे, सर्वदुःखविमोचनी, सर्वमृत्युप्रशमनि, सर्वविघ्ननिवारिणी, सर्वाङ्गसुन्दरी, सर्वसौभाग्यदायिनी, सर्वार्थसाधक चक्रस्वामिनी, कुलोत्तीर्णयोगिनी, सर्वज्ञे, सर्वशक्ते, सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपे, सर्वपापहरे, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षास्वरूपिणी, सर्वेप्सितफलप्रदे, सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी,

 निगर्भयोगिनी, वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनि, सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी, रहस्ययोगिनी, बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अङ्कुशिनी, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमालिनी, सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी, अतिरहस्ययोगिनी,  श्री श्री महाभट्टारिके, सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनी, 

परापररहस्ययोगिनी, त्रिपुरे, त्रिपुरेशी, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुराश्रीः, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरसिद्धे, त्रिपुराम्बा, महात्रिपुरसुन्दरी, महामहेश्वरी, महामहाराज्ञी, महामहाशक्ते, महामहागुप्ते, महामहाज्ञप्ते, महामहानन्दे, महामहास्कन्धे, महामहाशये, महामहा श्रीचक्रनगरसाम्राज्ञी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमः 

Benefits Khadag Mala Stotra


फलश्रुतिः
एषा विद्या महासिद्धिदायिनी स्मृतिमात्रतः ।
अग्निवातमहाक्षोभे राजाराष्ट्रस्यविप्लवे ॥
लुण्ठने तस्करभये सङ्ग्रामे सलिलप्लवे ।
समुद्रयानविक्षोभे भूतप्रेतादिके भये ॥ 
अपस्मारज्वरव्याधिमृत्युक्षामादिजेभये ।
शाकिनी पूतनायक्षरक्षःकूष्माण्डजे भये ॥
मित्रभेदे ग्रहभये व्यसनेष्वाभिचारिके ।
अन्येष्वपि च दोषेषु मालामन्त्रं स्मरेन्नरः ॥
तादृशं खड्गमाप्नोति येन हस्तस्थितेनवै ।
अष्टादशमहाद्वीपसम्राड्भोक्ताभविष्यति ॥
सर्वोपद्रवनिर्मुक्तस्साक्षाच्छिवमयोभवेत् ।
आपत्काले नित्यपूजां विस्तारात्कर्तुमारभेत् ॥
एकवारं जपध्यानम् सर्वपूजाफलं लभेत् ।
नवावरणदेवीनां ललिताया महौजनः ॥
एकत्र गणनारूपो वेदवेदाङ्गगोचरः ।
सर्वागमरहस्यार्थः स्मरणात्पापनाशिनी ॥
ललितायामहेशान्या माला विद्या महीयसी ।
नरवश्यं नरेन्द्राणां वश्यं नारीवशङ्करम् ॥ 
अणिमादिगुणैश्वर्यं रञ्जनं पापभञ्जनम् ।
तत्तदावरणस्थायि देवताबृन्दमन्त्रकम् ॥ 
मालामन्त्रं परं गुह्यं परं धाम प्रकीर्तितम् ।
शक्तिमाला पञ्चधास्याच्छिवमाला च तादृशी ॥
तस्माद्गोप्यतराद्गोप्यं रहस्यं भुक्तिमुक्तिदम् ॥

As soon as one remembers her who is one who gives great sidhis(Occult powers), 
The disturbance due to fire and wind, the revolution in the king’s kingdom, 
The fear of plunderers and thieves, the fear of war, flood, The upturning of an ocean ship, the fear of devils and ghosts, 
The fear of epilepsy, fever , disease and emancipation,  The fear of ghosts like Sakini , poothana,

Yaksha,Khooshmanda and also Rakshasa, The fear of losing friends, the fear of planets, fear of sorrow and prostitution, 
And many other such draw backs would vanish and that man who remembers the mala manthra, 
Would make his own a type of sword for him to hold in his hands, And he would become the enjoyer
of the eighty great islands. He would get rid of all his problems and would be filled with the spirit of real Shiva. 
But during the times of danger he should start to do her worship in detail.  By chanting and meditating on it for a week , 
The good effect of worship of the Goddess Lalitha of Navavarana,(nine surrounding circles), 
Would be obtained by the great people. By meditating in one place on her form, 
Which is not even visible to Vedas and Vedangas And which is the secret meaning of all agamas, 
Al the sins committed would be destroyed. By learning this garland of knowledge about the mighty Lalitha, 
We would be able to attract , men, kings , ladies or Lord Shiva. It would lead you to mastery of occult powers like Anima, 
Destroy all your sins like the chants of worship, Of various Gods in the Nava avaranas. 
This Mala manthra is very secret , and has been appreciated by Lord Vishnu 

॥ इति श्री वामकेश्वरतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे देवीखड्गमालास्तोत्ररत्नं समाप्तम् ॥

 


Click Here For The Audio of the Khadagmala Stotram
 


 Contact WhatsApp

Published on May 10th, 2019


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!