Yama Ashtakam


||यमाष्टकम् ||

Yama Ashtakam


Yama is the God of death, sins and freedom. The other name of Yama is Yamaraja. Yama is the son of Surya. Yama is the Lord which takes away the "prana" or life-force of any creature in this world at the time of death. Perhaps, Yama is the most feared deity in the Hindu culture.

 

It has been told in the last verse that those who recite the verses of Yama Ashtakam daily in the morning will be free from sins and also from fear of death.

 

Yama Ashtakam

 

तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा |
धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् ||१||

समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः |
अतो यन्नाम शमनं इति तं प्रणमाम्यहम् ||२||

येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् |
कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् ||३||

भिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे |
नमामि तं दण्डधरं यश्शास्ता सर्वजीविनाम् ||४||

विश्वं च कलयत्येव यस्सर्वेषु च सन्ततम् |
अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् ||५||

तपस्वी ब्रह्मनिष्टो यः सम्यमी सन् जितेन्द्रियः |
जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम् ||६||

स्वात्मारमश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् |
पापिनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् ||७||

यज्जन्म ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा |
यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् ||८||

यमाष्टकमिदं नित्यं प्रातरुत्ताय यः पटेत् |
यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् विमुच्यते ||९||


 Contact WhatsApp

Published on Jan 11th, 2016


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!